Gramatyka_egzamin_certyfikatowy_B1_PDF

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części cyklu na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Dziś opowiem wam o Poprawności Gramatycznej.
Ten moduł egzaminu trwa 45 minut i składa się z 8 zadań. Trzeba wybrać w nich poprawną odpowiedź spośród podanych lub samemu ją napisać, na przykład utworzyć formę, przekształcić zdanie lub sfomułować pytanie.
Aby poprawnie rozwiązać zadania gramatyczne, powinieneś/powinnać znać:

odmianę rzeczowników, przymiotników i zaimków (także trudniejszych, np. „przyjaciel/przyjaciele”, „człowiek/ludzie”, „tydzień/tygodnie” itd.) – musisz podkreślić poprawne formy tych wyrazów w tekście,
spójniki (na przykład „że”, „żeby”, „bo”, „więc”, „ale”, „ani” itd.) – musisz wstawić spójniki z ramki w tekście,
stopniowanie przymiotników i przysłówków (np. „duży – większy – największy” to przymiotniki; „dużo – więcej – najwięcej” to przysłówki) – musisz wybrać właściwą formę tych wyrazów w tekście,
czas teraźniejszy, przyszły i przeszły – od podanego czasownika musisz utworzyć poprawną formę czasu teraźniejszego, przyszłego lub przeszłego,
tworzenie pytań – musisz utworzyć pytanie o podkreśloną część zdania, na przykład jest napisane: „Marek zrobi zakupy jutro”, podkreślone słowo to „jutro”, a więc musisz napisać pytanie: „Kiedy Marek zrobi zakupy?”,
transformacje zdań – musisz przekształcić zdania, używając podanych słów; na przykład jest podane zdanie: „Byliśmy w teatrze” i przyimek „do”. Musisz napisać nowe zdanie o takim samym znaczeniu i użyć przyimka „do”, a więc: „Poszliśmy do teatru”,
aspekt i tryby czasownika (w tym tryb rozkazujący i przypuszczający) – musisz wybrać poprawne formy czasowników w tekście,
przyimki (na przykład „do”, „dla”, „za”, „po”, „w”, „na” itd.) – musisz wstawić przyimki z ramki w tekście.
Na poziomie B1 powinieneś / powinnaś znać też odmianę liczebników, ale obecnie na egzaminie nie ma zadania, które sprawdzałoby tę wiedzę.

Na koniec dam Ci wskazówkę uważnie czytaj polecenia do zadań, a podczas przygotowań zrób jak najwięcej ćwiczeń, najlepiej takich, jakie pojawiają się na egzaminie.

Aby przygotować się do egzaminu, możesz skorzystać z mojej książki Polski na B1. Znajdziesz w niej takie same typy zadań, jakie pojawiają się na egzaminie. Książka właśnie otrzymała pozytywną recenzję P. Urszuli Marzec z Uniwersytetu w Turynie:

Słownictwo:

cykl – seria, która tworzy całość
składać się z + D. (czasownik używany w 3. osobie: składa się, składają się) – mieć strukturę złożoną z elementów
spośród + D. – z jakiejś grupy elementów
tworzyć (tworzę, tworzysz) / utworzyć (utworzę / utworzysz) – budować, kreować, tutaj: pisać
przekształcać (przekształcam, przekształcasz) / przekształcić (przekształcę, przekształcisz) – zmieniać, tutaj: formułować inaczej
odmiana – tutaj: deklinacja
podkreślać (podkreślam, podkreślasz) / podkreślić (podkreślę, podkreślisz) – tutaj: stawiać, rysować kreskę
wstawiać (wstawiam, wstawiasz) / wstawić (wstawię, wstawisz) – umieszczać, tutaj: wpisywać
tworzenie pytań – konstruowanie pytań
znaczenie – sens
wskazówka – pomocna informacja, np. jak coś zrobić
uważnie – z uwagą, w skupieniu
polecenie – tutaj: instrukcja do zadania
pojawiać się (pojawiam się, pojawiasz się) / pojawić się (pojawię się, pojawisz się) – tutaj: występować, być
otrzymywać (otrzymuję, otrzymujesz) / otrzymać (otrzymam, otrzymasz) pozytywną recenzję – dostawać pozytywną opinię (tutaj: na temat książki)

Niedługo_sesja_B1_PDF

Jest styczeń i niedługo zaczyna się sesja. Jestem studentką 3. (trzeciego) roku architektury na Politechnice Łódzkiej. W tym semestrze mamy naprawdę dużo egzaminów. Niektóre przedmioty kończą się egzaminami, a niektóre zaliczeniami, ale zaliczenia wcale nie są łatwiejsze niż egzaminy. Mój kierunek studiów jest bardzo praktyczny – robimy dużo projektów – ale mamy też egzaminy teoretyczne, głównie pisemne, czasami ustne. W sumie muszę zdać 5 (pięć) egzaminów, m.in.(między innymi) z matematyki, historii architektury, historii urbanistyki, budownictwa ogólnego i wybranego języka obcego. Najbardziej denerwuję się egzaminami z historii architektury i urbanistyki, bo mam umysł ścisły i zupełnie nie mam pamięci do dat. Nasi wykładowcy mają dość tradycyjne podejście do nauczania i na egzaminie wymagają m.in. znajomości dat. No cóż, będę musiała je „wkuć”. W ogóle nie przepadam za wykładami, uważam, że są po prostu nudne. Zdecydowanie wolę ćwiczenia, na których rozwiązujemy zadania, np. (na przykład) z matematyki, lub wykonujemy obliczenia architektoniczne. Właśnie, oprócz egzaminów teoretycznych mamy też zaliczenia z różnych przedmiotów, m.in. z projektowania architektonicznego i urbanistycznego. To są moje ulubione przedmioty, bo zdobytą wiedzę teoretyczną mogę tu zastosować w praktyce, projektując na przykład jakiś budynek albo element tzw. (tak zwanej) małej architektury. Co to jest mała architektura? To obiekty architektoniczne w miejskim krajobrazie, np. ławy, ławki, donice, siedziska, parkingi rowerowe, kosze na śmieci i inne.
W tym semestrze na projektowanie architektoniczne przygotowałam projekt budynku biblioteki, który zaliczyłam na piątkę. Z kolei na projektowaniu urbanistycznym naszym zadaniem było opracowanie projektu skweru miejskiego w centrum Łodzi. Dostałam z niego czwórkę. Taka ocena mi odpowiada, chociaż myślę, że większość mojego roku nie byłaby z niej zadowolona, bo wszyscy moi koledzy i koleżanki są bardzo ambitni. Nasza uczelnia zapewnia najlepszym studentom dość wysokie stypendium naukowe, dlatego presja i rywalizacja są bardzo duże. Poza tym każdemu zależy na możliwości wyjazdu za granicę, na przykład na Erasmusa, a żeby dostać takie stypendium, liczy się średnia ocen. Muszę przyznać, że czasami czuję się przytłoczona tym „wyścigiem szczurów”. Wydaje mi się, że powinniśmy wszyscy trochę wyluzować i skorzystać ze studenckiego życia. Jeszcze będziemy mieć czas, żeby stresować się pracą i dorosłością! Ale cóż, póki co muszę zabierać się za naukę – sesja za pasem.

Słownictwo:

sesja – czas egzaminów na studiach
zaliczenie – zakończenie przedmiotu, na ocenę lub bez oceny; żeby dostać zaliczenie, muszę coś zrobić, np. napisać pracę pisemną, referat, zrobić projekt
kierunek studiów – przedmiot studiów, np. informatyka, medycyna, prawo
budownictwo – dziedzina zajmująca się konstruowaniem budynków
wybrany – ten, na który się zdecydowałem
umysł ścisły – umysł nie humanistyczny; gdy mam umysł ścisły, myślę analitycznie
nie mieć pamięci do – nie umieć zapamiętać
wykładowca – nauczyciel akademicki, który prowadzi wykłady
podejście – stosunek, postawa
wymagać – oczekiwać, chcieć od kogoś
wkuwać / wkuć – potocznie : nauczyć się
nie przepadać za + N. – nie lubić
wykład – zajęcia, kiedy nauczyciel mówi, a studenci słuchają
ćwiczenia – praktyczne zajęcia na uczelni wyższej (np. politechnice, uniwersytecie)
rozwiązywać zadania – robić ćwiczenia
wykonywać obliczenia – liczyć
przedmiot – dziedzina
zdobyta wiedza – wiedza, którą zdobyłem; to, czego się nauczyłem, co wiem
stosować / zastosować – użyć
ławka – miejsce do siedzenia, np. w parku
donica – pojemnik na rośliny
siedzisko – miejsce do siedzenia
kosz na śmieci – pojemnik na niepotrzebne rzeczy, które są do wyrzucenia
zaliczać / zaliczyć na piątkę – zdać na piątkę (ocenę bardzo dobrą)
opracowanie projektu – przygotowanie projektu
skwer miejski – mały plac w mieście
odpowiada mi – pasuje mi
większość – większa część
mój rok – tutaj: moi koledzy i koleżanki z roku
zapewniać / zapewnić – zagwarantować
dość – raczej, całkiem
stypendium naukowe – pieniądze, które dostaje student za dobre wyniki w nauce
poza tym – oprócz tego
każdemu zależy na + Msc. – dla każdego ważne jest…
liczy się – jest ważne, ma znaczenie
średnia ocen – suma wszystkich ocen podzielona przez ich liczbę
muszę przyznać, że… – muszę powiedzieć, że…
przytłoczony – bardzo zmartwiony
wyścig szczurów – idiom: chora rywalizacja
wyluzować – potocznie: uspokoić się, zwolnić rytm życia
korzystać / skorzystać z + D. – używać
dorosłość – wiek, kiedy człowiek jest dorosły
zabierać się / zabrać się za naukę – zacząć się uczyć
za pasem – bardzo blisko, niedługo, wkrótce