Gramatyka_egzamin_certyfikatowy_B1_PDF

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części cyklu na temat egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Dziś opowiem wam o Poprawności Gramatycznej.
Ten moduł egzaminu trwa 45 minut i składa się z 8 zadań. Trzeba wybrać w nich poprawną odpowiedź spośród podanych lub samemu ją napisać, na przykład utworzyć formę, przekształcić zdanie lub sfomułować pytanie.
Aby poprawnie rozwiązać zadania gramatyczne, powinieneś/powinnać znać:

odmianę rzeczowników, przymiotników i zaimków (także trudniejszych, np. „przyjaciel/przyjaciele”, „człowiek/ludzie”, „tydzień/tygodnie” itd.) – musisz podkreślić poprawne formy tych wyrazów w tekście,
spójniki (na przykład „że”, „żeby”, „bo”, „więc”, „ale”, „ani” itd.) – musisz wstawić spójniki z ramki w tekście,
stopniowanie przymiotników i przysłówków (np. „duży – większy – największy” to przymiotniki; „dużo – więcej – najwięcej” to przysłówki) – musisz wybrać właściwą formę tych wyrazów w tekście,
czas teraźniejszy, przyszły i przeszły – od podanego czasownika musisz utworzyć poprawną formę czasu teraźniejszego, przyszłego lub przeszłego,
tworzenie pytań – musisz utworzyć pytanie o podkreśloną część zdania, na przykład jest napisane: „Marek zrobi zakupy jutro”, podkreślone słowo to „jutro”, a więc musisz napisać pytanie: „Kiedy Marek zrobi zakupy?”,
transformacje zdań – musisz przekształcić zdania, używając podanych słów; na przykład jest podane zdanie: „Byliśmy w teatrze” i przyimek „do”. Musisz napisać nowe zdanie o takim samym znaczeniu i użyć przyimka „do”, a więc: „Poszliśmy do teatru”,
aspekt i tryby czasownika (w tym tryb rozkazujący i przypuszczający) – musisz wybrać poprawne formy czasowników w tekście,
przyimki (na przykład „do”, „dla”, „za”, „po”, „w”, „na” itd.) – musisz wstawić przyimki z ramki w tekście.
Na poziomie B1 powinieneś / powinnaś znać też odmianę liczebników, ale obecnie na egzaminie nie ma zadania, które sprawdzałoby tę wiedzę.

Na koniec dam Ci wskazówkę uważnie czytaj polecenia do zadań, a podczas przygotowań zrób jak najwięcej ćwiczeń, najlepiej takich, jakie pojawiają się na egzaminie.

Aby przygotować się do egzaminu, możesz skorzystać z mojej książki Polski na B1. Znajdziesz w niej takie same typy zadań, jakie pojawiają się na egzaminie. Książka właśnie otrzymała pozytywną recenzję P. Urszuli Marzec z Uniwersytetu w Turynie:

Słownictwo:

cykl – seria, która tworzy całość
składać się z + D. (czasownik używany w 3. osobie: składa się, składają się) – mieć strukturę złożoną z elementów
spośród + D. – z jakiejś grupy elementów
tworzyć (tworzę, tworzysz) / utworzyć (utworzę / utworzysz) – budować, kreować, tutaj: pisać
przekształcać (przekształcam, przekształcasz) / przekształcić (przekształcę, przekształcisz) – zmieniać, tutaj: formułować inaczej
odmiana – tutaj: deklinacja
podkreślać (podkreślam, podkreślasz) / podkreślić (podkreślę, podkreślisz) – tutaj: stawiać, rysować kreskę
wstawiać (wstawiam, wstawiasz) / wstawić (wstawię, wstawisz) – umieszczać, tutaj: wpisywać
tworzenie pytań – konstruowanie pytań
znaczenie – sens
wskazówka – pomocna informacja, np. jak coś zrobić
uważnie – z uwagą, w skupieniu
polecenie – tutaj: instrukcja do zadania
pojawiać się (pojawiam się, pojawiasz się) / pojawić się (pojawię się, pojawisz się) – tutaj: występować, być
otrzymywać (otrzymuję, otrzymujesz) / otrzymać (otrzymam, otrzymasz) pozytywną recenzję – dostawać pozytywną opinię (tutaj: na temat książki)

To_jest_blad_A2_PDF

Czy słyszycie czasem podczas zakupów albo spaceru, że Polacy mówią inaczej niż w dialogach i tekstach w waszych podręcznikach? Jest tak dlatego, że nie wszyscy mówią poprawnie. Niektóre błędy powtarzają się dość często. Oto kilka przykładów:

Proszę jeden pomarańcz. – źle
Powinno być:
Proszę jedną pomarańczę.
Pomarańcza to owoc, a pomarańcz to kolor pomarańczowy.

Daj psowi jeść. – źle
Powinno być:
Daj psu jeść.
W tym zdaniu jest celownik, czyli przypadek, który odpowiada na pytania „komu?” i „czemu”? Końcówka celownika w rodzaju męskim to faktycznie -owi, ale słowo „pies”, podobnie jak „pan”, „brat”, „ojciec” czy „kot”, to wyjątek i w celowniku ma końcówkę -u (formy: „psu, panu, bratu, ojcu, kotu”). Słowa takie jak „syn”, „mąż” czy „wujek” nie są wyjątkami.

– Ile płacę?
– 5 (pięć) złoty 27 (dwadzieścia siedem) groszy. – źle
Powinno być:
5 złotych 27 groszy
„Złoty” to nazwa polskiej waluty, mówimy (1) jeden złoty, ale 2 (dwa), 3 (trzy), cztery (4) złote (mianownik, liczba mnoga) oraz 5 (pięć) złotych, 6 (sześć) złotych i tak dalej (dopełniacz, liczba mnoga). Brak końcówki -ch to bardzo częsty błąd.

Podoba mi się te miasto. – źle
Powinno być:
Podoba mi się to miasto.
to miasto – liczba pojedyncza, mianownik i biernik
te miasta – liczba mnoga, mianownik i biernik

Będę za półtora godziny. – źle
Powinno być:
Będę za półtorej godziny.
„Półtora”, czyli jeden i pół to forma używana z rodzajem męskim i nijakim, np. „półtora roku”, „półtora jabłka”. „Godzina” jest słowem rodzaju żeńskiego i dlatego powinniśmy mówić „półtorej godziny”.

Słownictwo:

podczas + D. – w czasie
inaczej – w inny sposób, EN in a different way
podręcznik – książka do nauki czegoś, np. podręcznik do języka polskiego, podręcznik do matematyki
poprawnie – dobrze, bez błędów
dość – dosyć, EN quite
oto – używamy tego słowa, kiedy coś lub kogoś pokazujemy, przedstawiamy, prezentujemy
końcówka – ostatnia część, ostatni fragment czegoś
faktycznie – naprawdę, to fakt, tak jest
podobnie jak – tak jak
wyjątek – coś, co nie jest regułą, EN exception
waluta – pieniądze, EN currency
brak – kiedy kogoś lub czegoś nie ma